Regulamin

1. Niniejszy regulamin ustala warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Fundację Sportu Dzieci „Akademia Malucha”.
2.Akademia Malucha prowadzi zajęcia sportowe dla dziewczynek i chłopców od 4 roku życia.
3.Zajęcia w Akademii Malucha odbywają się dwa razy w tygodniu na wcześniej podanych obiektach sportowych w wyznaczonych przez organizatora godzinach.
4.Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych przez organizatora godzinach. Uprasza się o przybycie na miejsce zbiórki co najmniej 10 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć.
5.Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z przyczyn niezależnych. Rodzic zostanie powiadomiony o odwołaniu zajęć co najmniej 4 h przed ich rozpoczęciem.
6.Uczestnik zajęć musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. Do momentu uzyskania zaświadczenia rodzic pisemnie składa taką deklarację przed rozpoczęciem zajęć.
7.Brak w/w zaświadczenia lub deklaracji będzie równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach przez dziecko.
8.Rodzic/opiekun prawny uczestnika zajęć ma obowiązek uiścić jednorazową opłatę wpisową w wysokości 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych)
9. Po uiszczeniu opłaty wpisowej uczestnik zajęć otrzymuje sprzęt sportowy, w skład którego wchodzi koszulka treningowa, spodenki treningowe oraz getry.
10. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach powinni dokonać opłaty członkowskiej do 10 dnia każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy Akademii: 91 1140 2004 0000 3902 7525 9064
12.Akademia Malucha nie zwraca pieniędzy za nieobecność dziecka na zajęciach. W przypadku długotrwałej nieobecności na zajęciach uczestnik uiszcza opłatę stałą w wysokości 30zł/miesięcznie w celu utrzymania miejsca w Akademii.
13.W indywidualnych przypadkach uczestnik zajęć może być zwolniony z opłaty stałej za zajęcia. Decyzję podejmuje zarząd Akademii na podstawie rozmowy z rodzicami przed planowaną nieobecnością dziecka na zajęciach.
14. Rezygnacja z zajęć następuję po mailowej informacji o takim zamiarze oraz po uregulowaniu zobowiązań członkowskich do końca danego miesiąca.
15.Zajęcia w Akademii prowadzą trenerzy, instruktorzy posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi.
16.Rodzic/opiekun prawny w czasie zajęć ma obowiązek przebywać tylko w wyznaczonych przez organizatora miejscach.
17.Akademia Malucha zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć.

Polityka prywatności

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuje się, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dziecka jest: Fundacja Sportu Dzieci „Akademia Malucha” z siedzibą ul. Antoniukowska 60/94, 15-845-Białystok (dalej jako ADO). Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@akademiamalucha.info.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 661 305 109 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z powołanym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: info@akademiamalucha.info.pl, bądź telefonicznie pod numerem tel.: 661 305 109

3. Zakres podmiotowy klauzuli: Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się przede wszystkim do danych osobowych Dziecka uczestniczącego w szkółce piłkarskiej prowadzonej w ramach działalności Administratora, a także do danych osobowych Rodziców Dziecka lub innych Opiekunów Prawnych Dziecka, które zostały podane Administratorowi na potrzeby zapewnienia właściwej reprezentacji Dziecka wobec Administratora i innych podmiotów prawa oraz osób trzecich.

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przetwarzać Pani/Pana/Dziecka dane osobowe w szczególności i odpowiednio w następujących celach:

1) podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz związanych z wykonaniem stosunku członkostwa, umowy lub zgłoszenia dotyczących świadczenia usług w zakresie uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz związanych z działalnością Administratora w zakresie prowadzenia szkółek piłkarskich, organizacji treningów, wyjazdów szkoleniowych, organizowania zawodów sportowych, prowadzenia rejestrów postępów szkoleniowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) profilaktyki zdrowotnej, do oceny i monitorowania zdolności i możliwości zdrowotnych uczestnika w zajęciach sportowych prowadzonych w szkółkach, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa w powyższym zakresie (art. 9 ust. 2 lit. h RODO),

3) promocji i marketingu wszelkiej działalności sportowej i sprzedażowej oraz usługowej prowadzonej przez Administratora, a także w zakresie wynajmu obiektów sportowych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5) prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności Administratora będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6) ewentualnych ustaleń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7) w celu zamieszczania zdjęć oraz nagrań o charakterze reklamowym, marketingowym bądź promującym działalność Administratora, zawierających wizerunek dziecka na stronie internetowej Administratora, portalach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram itp.), jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 10) w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Panią/Pana zgodami na przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

8) w celu realizacji pozostałych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii lub prawa polskiego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Kategorie danych osobowych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą: wizerunek utrwalony na podstawie zdjęć oraz nagrań wykonywanych podczas wydarzeń sportowych lub w trakcie treningów organizowanych przez Administratora oraz na podstawie zapisu monitoringu w obiektach sportowych (halach).

6. Odbiorcy danych

1. Administrator może przekazać pozyskane dane osobowe następującym kategoriom odbiorców danych, w celach związanych z działalnością Administratora i dla zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych przez Administratora: trenerom, opiekunom, służbie zdrowia, zarządcom lub prowadzącym obiekty sportowe, klubom sportowym, związkom piłki nożnej, stowarzyszeniom lub innym instytucjom lub jednostkom zrzeszającym o charakterze sportowym, instytucjom współpracującym w zakresie prowadzenia działalności sportowej, podmiotom organizującym konkursy z udziałem osób, na rzecz których Administrator świadczy usługi, podmiotom prowadzącym hotele lub inne obiekty zakwaterowania, firmom ubezpieczeniowym, dostawcom usług IT i oprogramowania, dostawcom towarów objętych przedmiotem współpracy, podwykonawcom, poddostawcom, firmom ochroniarskim, transportowym, jak i innym firmom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie związanym z działalnością Administratora w zakresie objętym celami przetwarzania danych, podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową, audytorską – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

2. Ponadto pozyskane przez Administratora dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google, itp) albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.

7. Czas przechowywania danych osobowych:

Administrator przechowuje Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przez następujące okresy:

1) przez okres zw. z obowiązywaniem stosunku członkostwa łączących Administratora i osobę której dane są przetwarzane oraz jej przedstawiciela prawnego lub opiekuna,

2) do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez stosunek członkostwa,

3) do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dane są przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z zasobów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4) w zakresie pozyskanych danych z zapisów monitoringu w obiektach sportowych Administratora – przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia nagrania albo przez okres prowadzenia postępowań przez właściwe organy lub sądy w przypadku, gdy zapis z monitoringu stanowić będzie dowód w sprawie.

8. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Pani/Panu/Dziecku prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych osobowych. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana/Dziecka dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana/Dziecka danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/ Pana/Dziecka interesów, praw i wolności lub Pani/Pana/Dziecka dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo dla celów statystycznych lub archiwalnych. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres e-mail do kontaktu.

9. Rzetelności i przejrzystość przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych, przysługują Pani/Panu/Dziecku następujące uprawnienia:

1) Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;

2) W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni – prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;

3) W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;

4) W zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, ma Pani/Pan/ Dziecko prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;

5) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

6) Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż Administrator nie zrealizuje działań wobec Pani/Pana/ Dziecka, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą;

7) Administrator nie podejmuje decyzji o przetwarzaniu danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania;

8) Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w przypadku korzystania przez Administratora z usług portali społecznościowych lub serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+).

10. Źródło pochodzenia danych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) Pana/Pani/Dziecka dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, strony umowy zawartej z Administratorem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów, w tym m.in. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, a także z zapisów monitoringu stosowanego przez Administratora, a także zdjęć oraz nagrań o charakterze reklamowym, marketingowym bądź promującym działalność Administratora, zawierających Pana/Pani/Dziecka wizerunek, jako element całości, takiej jak impreza, treningi, obozy, szkolenia, inne wydarzenia organizowane i prowadzone w ramach działalności Administratora.